ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ಗ್ಯಾಲರಿ

window.removeEventListener('keydown', handleFirstTab); } } window.addEventListener('keydown', handleFirstTab); })();