ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

window.removeEventListener('keydown', handleFirstTab); } } window.addEventListener('keydown', handleFirstTab); })();