ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ಸಸ್ಯ ಚರ್ಚೆ

ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್
window.removeEventListener('keydown', handleFirstTab); } } window.addEventListener('keydown', handleFirstTab); })();