ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಟ್

ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ

ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರಿ
window.removeEventListener('keydown', handleFirstTab); } } window.addEventListener('keydown', handleFirstTab); })();