ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ | ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ - ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನೋಂದಣಿ</html>

ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ - ಸ್ಲಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನೋಂದಣಿ

window.removeEventListener('keydown', handleFirstTab); } } window.addEventListener('keydown', handleFirstTab); })();