ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

window.removeEventListener('keydown', handleFirstTab); } } window.addEventListener('keydown', handleFirstTab); })();