ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

Dragon Fruit Plants

Dragon fruit, also known as pitaya, is a unique and visually striking fruit plant belonging to the cactus family, Cactaceae. The scientific name for the most common type of dragon fruit is Hylocereus undatus. Dragon fruit is native to Central America but is now grown in various tropical and subtropical regions worldwide. The fruit is known for its vibrant colors and refreshing, mildly sweet taste. 

ಶೋಧಕಗಳು

ಈ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ

ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
window.removeEventListener('keydown', handleFirstTab); } } window.addEventListener('keydown', handleFirstTab); })();